Rètol per a l’habitació de l’hotel.

Per un costat No molesteu, per l’altre Feu l’habitació.

Senzill i elegant, fet amb fusta de pi, ocume o roure.

Podem adaptar mides i disseny gràfic a l’estil de l’hotel.

Mida: 24 x 8 x 0,4 cm

Preu: 5 € unitat