Fusta de palet reciclada o amb bambú
Envellida amb lasur o betum de judea i envernissada

25 x 12 cm
20 € + IVA