Cobriment de fusta de pi envernissada del sota escala

450 x 210/42 cm

750 € + IVA